jaula.quakeworld.com.br

2on2_blue_vs_red[aerowalk]210419-0118.mvd

Game played: Mon 19 Apr, 2021

low avg high team total players RA YA GA Quad
26 35 43 red 110 2 14 16 17 8
25 43 60 blue 52 2 11 8 25 2
ping pl frags team name Kills TKs Deaths RA YA GA QUAD
43 N/A 71 red gt 72 1 17 6 10 6 5
26 N/A 39 red sr.gns 41 0 47 8 6 11 3
25 N/A 28 blue sr.7 31 2 54 3 5 16 1
60 N/A 24 blue •hg• 30 1 68 8 3 9 1
blue
52
110
red
hits % dmg kills kills dmg % hits
124 / 1074 11.5% 444 1 SG 3 427 21.4% 99 / 462
0 / 3 0.0% 0 0 SNG 2 221 10.5% 11 / 105
1 / 30 3.3% 0 0 GL 4 344 8.2% 4 / 49
130 / 403 32.3% 8050 40 RL 52 7460 30.5% 120 / 393
108 / 425 25.4% 3362 20 LG 52 8036 29.6% 246 / 830
363 / 1935 18.76% 11856 61 TOTALS 113 16488 26.10% 480 / 1839

Control
11RAs
8YAs
25GAs
5MHs
Items
14RAs
16YAs
17GAs
8MHs
2quads
Powerups
8quads