jaula.quakeworld.com.br

2on2_blue_vs_red[aerowalk]210419-0106.mvd

Game played: Mon 19 Apr, 2021

low avg high team total players RA YA GA Quad
25 36 47 red 139 2 16 10 11 7
25 43 60 blue 36 2 8 12 27 3
ping pl frags team name Kills TKs Deaths RA YA GA QUAD
47 N/A 71 red gt 81 3 22 6 8 4 5
25 N/A 68 red sr.gns 69 0 38 10 2 7 2
60 N/A 27 blue •hg• 34 3 72 5 6 10 1
25 N/A 9 blue sr.7 15 2 91 3 6 17 2
blue
36
139
red
hits % dmg kills kills dmg % hits
173 / 1422 12.2% 632 0 SG 3 794 21.0% 97 / 462
0 / 0 N/A 0 0 SNG 1 136 8.9% 8 / 90
4 / 28 14.3% 240 1 GL 1 205 12.5% 2 / 16
112 / 355 31.5% 7209 34 RL 58 8534 30.4% 128 / 421
99 / 376 26.3% 2945 14 LG 86 10778 28.8% 321 / 1116
388 / 2181 17.79% 11026 49 TOTALS 149 20447 26.41% 556 / 2105

Control
8RAs
12YAs
27GAs
4MHs
Items
16RAs
10YAs
11GAs
13MHs
3quads
Powerups
7quads