jaula.quakeworld.com.br

2on2_red_vs_blue[aerowalk]210419-0055.mvd

Game played: Mon 19 Apr, 2021

low avg high team total players RA YA GA Quad
25 34 43 red 113 2 15 12 8 9
12 36 60 blue 36 2 10 12 28 1
ping pl frags team name Kills TKs Deaths RA YA GA QUAD
43 N/A 73 red gt 74 0 16 12 6 4 4
25 N/A 40 red sr.7 45 2 38 3 6 4 5
12 N/A 27 blue sr.brollyn 34 3 66 4 7 12 1
60 N/A 9 blue •hg• 14 1 65 6 5 16 0
red
113
36
blue
hits % dmg kills kills dmg % hits
48 / 480 10.0% 183 1 SG 4 492 10.6% 142 / 1344
15 / 107 14.0% 270 0 SNG 0 0 0.0% 0 / 5
8 / 52 15.4% 316 3 GL 1 92 3.3% 1 / 30
120 / 447 26.8% 7372 48 RL 32 7186 34.4% 122 / 355
240 / 1017 23.6% 8495 67 LG 11 2572 26.1% 88 / 337
431 / 2103 20.49% 16636 119 TOTALS 48 10342 17.04% 353 / 2071

Control
15RAs
12YAs
8GAs
12MHs
Items
10RAs
12YAs
28GAs
7MHs
9quads
Powerups
1quads