gnz's Dallas server

2on2_beda_vs_9t9[ztndm3]210802-2143.mvd

Game played: Tue 03 Aug, 2021

low avg high team total players RA YA GA Quad
52 58 62 9t9 70 2 10 14 19 4
70 72 73 beda 53 2 16 11 18 6
ping pl frags team name Kills TKs Deaths RA YA GA QUAD
52 N/A 45 9t9 bogojoker 45 0 26 5 11 8 4
73 N/A 27 beda serp 30 1 38 12 7 4 1
70 N/A 26 beda B1aze 29 1 39 4 4 14 5
62 N/A 25 9t9 g0dly-en0ch7 26 1 34 5 3 11 0
beda
53
70
9t9
hits % dmg kills kills dmg % hits
129 / 510 25.3% 557 3 SG 1 249 24.8% 58 / 234
5 / 14 35.7% 20 0 SSG 2 357 46.4% 65 / 140
1 / 8 12.5% 9 0 NG 0 9 50.0% 1 / 2
1 / 30 3.3% 72 0 SNG 0 0 0.0% 0 / 3
13 / 81 16.0% 723 4 GL 3 503 9.4% 10 / 106
86 / 274 31.4% 5551 28 RL 42 7978 33.0% 124 / 376
147 / 519 28.3% 4622 24 LG 23 3826 32.6% 124 / 380
382 / 1436 26.60% 11554 59 TOTALS 71 12922 30.78% 382 / 1241

Control
16RAs
11YAs
18GAs
6MHs
Items
10RAs
14YAs
19GAs
12MHs
6quads
Powerups
4quads